Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Ihmalkar olan Negligent kelimesinin kullanıldığı toplam 8 adet cümle bulundu. Negligent ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Negligent kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I was negligent.
İhmalkârdım.

You're negligent.
Sen ihmalkarsın.

Tom is negligent.
Tom ihmalkar.

Tom was negligent.
Tom ihmalkardı.

He was negligent of his duties.

It is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.

She is very negligent in her dress.

You are too negligent of those around you.